Пакет от финансови услуги, който включва
поне два от следните компоненти:

Финансиране на
търговски вземания,
без допълнителни
обезпечения Повече
Управление
и събиране
на търговски
вземания Повече
Кредитен
контрол Повече
Покритие
на кредитен
риск Повече