• – Доставчик/Продавач

  юридическо лице, доставящо стоки или услуги при условия на отложено плащанеане, без допълнителни обезпечения

  – Платец/Купувач

  юридическо лице, което купува стоки или услуги и се задължава да плати стойността на доставката на определена бъдеща дата

 • – Прехвърляне на вземания

  прехвърляне на правото на собственост върху вземания, произтичащи от доставка на стоки и/или предоставяне на услуги

  – Уведомление за прехвърляне на вземания

  писмено уведомление от Доставчик/Продавач до Платец/Купувач относно прехвърлянето на вземания в полза на Фактора

 • – Потвърждение относно прехвърляне на вземания

  писмено потвърждение от Купувач/Платец до Фактора на съгласието му относно прехвърлянето на вземанията

  – Финансиране на вземания

  авансово плащане срещу прехвърлени вземания до определен максимален процент от стойността на вземането

12