• – Максимален процент на авансово плащане

  максималният размер на авансовото плащане, което Факторът може да извърши, изразен като процент от стойността на вземането

  – Падеж на фактурата

  датата, на която трябва да бъде платено задължението по фактурата от Купувача/Платеца

 • – Право на регрес

  право на Фактора, в случай на неизпълнение на задължението за плащане от страна на Платеца на падежа на фактурата

  – Фактор

  финансова институция лицензирана да извършва факторинг дейност

12