ЗАДАЙТЕ ВЪПРОСНай-често задавани въпроси

Факторингът алтернатива ли е на банковия кредит или допълнение към него?

Факторингът е не само източник на допълнителна ликвидност, но и инструмент за управление и оптимизиране на търговските отношения с клиенти и доставчици, включващ и следните допълнителни услуги:

 1. Кредитна оценка на търговски контрагенти
 2. Събиране и управление на търговски вземания
 3. Управление на риска от неплащане при продажби на отложено плащане. 

Поради наличието на допълнителна добавена стойност, факторингът не е алтернатива на банково финансиране, а средство, което може да бъде използвано паралелно с класически оборотен кредит за постигане на растеж при контролирани нива на риск. 

Защо факторинг?

 • Получавате финансиране без да залагате или ипотекирате материални активи
 • Размерът на финансирането се променя в съответствие с обемите на продажби на вашата компания
 • Средствата могат да бъдат използвани за покриване на всякакви оборотни нужди
 • Партнирате си с финансова институция при събиране на вземанията си
 • Можете да ограничите фиксираните разходи свързани със събиране на вземания и кредитен контрол
 • Освобождавате ресурс за развитието на основната си дейност
 • Получавате информация относно кредитоспособността на свои потенциални търговски контрагенти
 • Подобрената събираемост на вземанията подобрява ликвидността и общото финансово състояние на компанията ви
 • Използването на факторинг ви дава гъвкавост при вземането на бизнес решения

Какви са разликите между факторинг и класически оборотен кредит?

 • При факторинг вземанията стават собственост на ОББ Факторинг ЕООД
 • Не се учредяват допълнителни обезпечения в полза на Фактора
 • Средствата се предоставят по вашата разплащателна сметка и могат да бъдат използвани за всякакви оборотни нужди
 • Кредитната оценка е обвързана и с качеството на вашите търговски вземания и не следва класически подход към оценка на риска
 • Размерът на финансирането следва размера на търговските ви обороти
 • Получавате допълнителни услуги – кредитна оценка на вашите търговски контрагенти, управление и събиране на вземания
 • По-голяма гъвкавост и бързина при одобрение

Трябва ли да прехвърляме на факторинг дружеството всички свои вземания от включените в сделката платци?

Да, сключвайки договор за факторинг вие се задължавате да прехвърляте на факторинг дружеството всички възникнали вземания от включените в сделката платци, независимо дали искате да получите финансиране по прехвърлените фактури.

За какъв тип компании е подходяща услугата "Факторинг"?

 • Производствени и търговски компании, извършващи регулярни доставки при условия на отложено плащане между 15 и 180 дни, за които издават фактури, съответстващи на изискванията на българското законодателство
 • Компании, които имат диверсифициран клиентски портфейл--зависимостта от един или двама клиенти създава рискове не само за факторинг компанията, но и за бизнеса на клиента
 • Компании, които нямат икономическа свързаност със своите платци
 • Компании, чиито средномесечен търговски оборот с платците, предложени за факторинг, кумулативно надвишава 100,000 евро

Какви вземания могат да бъдат предмет на факторинг?

 • Парични вземания, възникнали от редовно извършени доставки между Продавач и Купувач, за които са издадени фактури при условия на отложено плащане
 • Вземания, които към момента на прехвърлянето не са падежирали
 • Вземания, които не са обременени с тежести в полза на трети лица
 • Вземания, чието прехвърляне не е забранено от закона или търговския договор между Продавач и Купувач
 • Вземания, които не подлежат на прихващане срещу нарещни вземания на Купувача от Продавача

Какъв ефект ще има факторинг сделката върху търговските отношения на компанията с нейните търговски контрагенти и какви са ангажиментите на платците по сделката?

 • При първоначалната кредитна оценка на платците (купувачи) факторинг дружеството не осъществява директен контакт с тях без изрично писмено съгласие от ваша страна
 • Преди посписването на договор за факторинг препоръчваме да получите предварителното съгласие на вашите платци (купувачи) относно участието им във факторинг сделка, разяснявайки както потенциалните ползи от сделката за тях, така и техните ангажименти
 • Ангажиментите на вашите клиенти в потенциална факторинг сделка се ограничават до това те да се съгласят в писмен вид с прехвърлянето на вземания в полза на ОББ Факторинг, да превеждат плащанията по прехвърлените фактури по посочена сметка на факторинг дружеството, както и периодично да потвърждават валидността и платимостта на определени фактури. Платците не са страна по договора за факторинг.
 • Разбирайки важността на търговските ви отношения за успеха на вашия и нашия бизнес, ние подхождаме с внимание и професионализъм пре всеки контакт с ваш клиент.

Как е структурирана цената на факторинг сделката и за чия сметка са разходите?

Цената на факторинг сделката има три основни компонента:

 

 • Лихва за авансови плащания--изчислява се на годишна база за периода от датата на авансовото плащане до погасяването му
 • Комисиона факторинг--изчислява се като процент от стойността на всяка фактура, платима е при събиране на вземането 
 • Административна такса за обработка на фактури--фиксирана сума за всяка прехвърлена фактура, платима е при събиране на вземането