Технология на сделката

  • Продавачът сключва договор за факторинг с ОББ Факторинг и уведомява своя купувач в писмен вид, че прехвърля своите настоящи и бъдещи вземания в полза на ОББ Факторинг ЕООД
  • Купувачът потвърждава на ОББ Факторинг, че е съгласен с прехвърлянето на вземанията и ще превежда плащанията по всички прехвърлени фактури по сметка на ОББ Факторинг ЕООД
  • Продавачът доставя стоки и/или услуги на Купувача, за което издава фактури с отложено плащане
  • Продавачът предоставя копия от издадените фактури на ОББ Факторинг, заедно с документи за доставка
  • ОББ Факторинг превежда авансово на Доставчика предварително договорен процент от стойността на прехвърлените фактури по разплащателната му сметка при ОББ АД
  • ОББ Факторинг администрира и събира вземанията, произтичащи от прехвърлените фактури
  • Платецът превежда плащане в размер на 100% от стойността на фактурата по посочената сметка на ОББ Факторинг